Licencja taxi we Wrocławiu – jak ją uzyskać i czy można zostać taksówkarzem bez licencji?

Licencja taxi we Wrocławiu – jak ją uzyskać i czy można zostać taksówkarzem bez licencji?

Licencja taxi we Wrocławiu wydawana jest przez prezydenta miasta na podstawie ukończenia przez kandydata kursu, zdania egzaminu i dopełnienia wszelkich formalności związanych z procesem ubiegania się o licencję. Jest to dokument uprawniający osobę fizyczną do rozpoczęcia pracy w charakterze taksówkarza na terenie całego miasta Wrocławia. W poniższym artykule odpowiemy między innymi na pytania dotyczące tego, jakich dokładnie formalności musimy dopełnić i jaką wiedzę musimy zdobyć w czasie trwania kursu, aby bez kłopotu zdać egzamin. Wyjaśnimy także, ile kosztuje kurs wraz z egzaminem i jak wygląda egzamin na licencję taksówkarską, a ponadto zajmiemy się ważną dziś kwestią, czyli jak zostać taksówkarzem bez licencji i czy jest to dobry pomysł?

Spis treści:
Czym jest dokument i ile kosztuje jego wydanie?
Jak wyrobić ją we Wrocławiu?
Jakie dokumenty musimy przedstawić?
Czym są wymagane oświadczenia oparte o przepisy ustawy o transporcie drogowym?
Ile kosztuje kurs i przygotowanie do egzaminu?
Ile kosztuje i jak wygląda egzamin?
Kierowca bez licencji

Czym jest licencja taxi i ile kosztuje jej wydanie nie tylko we Wrocławiu?

Pełna i prawidłowa nazwa dokumentu zwanego popularnie licencją taxi, obowiązująca nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce, to „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Na jej podstawie możemy wywnioskować, co obejmuje licencja taxi i do świadczenia jakiego typu usług będzie nam ona potrzebna. Czy posiadanie „licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką” pozwoli nam na świadczenie usług taksówkarskich na terenie całego kraju? Niestety nie. Co zatem obejmuje ten dokument? Zgodnie z przepisami na podstawie licencji taksówkarskiej możemy świadczyć usługi transportowe z zakresu transportu osób na terenie określonej gminy. Istnieją także przypadki, w których możliwe jest uzyskanie licencji taksówkarskiej dla terenu kilku sąsiadujących z sobą gmin. Aby tak się stało, gminy te muszą jednak zawrzeć odpowiednie porozumienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencja na świadczenie usług taksówkarskich na terenie danej gminy lub kilku powiązanych porozumieniem gmin może być udzielona na okres od minimum 2 do maksymalnie 50 lat. Koszt otrzymania licencji taxi – oczywiście po dopełnieniu wszelkich formalności, w których skład wchodzi przede wszystkim przejście kursu i zdanie egzaminu taksówkarskiego – jest zależny od tego, na jaki okres jest ona udzielana. Według stawek na sierpień 2018 roku opłata za udzielenie licencji na okres od 2 do 15 lat wynosi 200 złotych; opłata za licencję na od 15 do 30 lat – 250 złotych, a za licencję na okres od 30 do 50 lat zapłacimy 300 złotych. Oczywiście podczas okresu ważności licencji zmianie mogą ulec zawarte w niej dane, takie jak nazwisko przedsiębiorcy po zawarciu związku małżeńskiego czy model i numer rejestracyjny auta pełniącego funkcję taksówki. W takiej sytuacji nie uiszcza się jednak ponownie pełnej kwoty. Pobierana jest jedynie opłata w wysokości 10% całkowitej kwoty, czyli w przypadku licencji ważnych od 2 do 15 lat – 20 złotych, w przypadku licencji wydawanych na okres od 15 do 30 lat – 25 złotych, a w przypadku licencji ważnych od 30 do 50 lat – 30 złotych.

Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że nie uzyskamy licencji taksówkarskiej tylko na podstawie uiszczenia właściwej opłaty. Konieczne będzie również przejście odpowiedniego kursu, który przygotuje nas do egzaminu, a następnie uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie. Ponadto po zdaniu egzaminu osoba ubiegająca się o licencję taxi będzie musiała również dostarczyć odpowiednim instytucjom wszelkie wymagane dokumenty, na podstawie których – wraz z opłatą – ostatecznie wystawiona zostanie licencja na nazwisko danego taksówkarza.

Taksówkarz z licencją we Wrocławiu

Jak zrobić licencję taxi we Wrocławiu?

Jeżeli chcemy zrobić licencję taxi we Wrocławiu, powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z informacjami znajdującymi się na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. To właśnie w Urzędzie Miejskim będziemy bowiem składali wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Jeszcze przed złożeniem wniosku warto jednak dokładnie przeczytać informacje znajdujące się na stronie, aby dowiedzieć się, czy spełniamy wszystkie warunki, od których zależeć będzie, czy otrzymamy licencję, czy też nie.

Pierwszym i bez wątpienia całkowicie oczywistym warunkiem, który koniecznie musimy spełnić, aby w ogóle rozpocząć ubieganie się o uzyskanie licencji taxi, jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Bez niego nie możemy w ogóle starać się o uzyskanie pozwolenia na świadczenie usług przewozowych z jakiegokolwiek zakresu. Do wniosku należy więc koniecznie załączyć kserokopię ważnego prawa jazdy. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ubiega się o licencję taxi, powinna mieć ukończone 21 lat, co potwierdzi data urodzenia znajdująca się na prawie jazdy.

Od osoby ubiegającej się o licencję taxi we Wrocławiu wymaga się również dostarczenia licznych oświadczeń i zaświadczeń, które potwierdzą zdolność przedsiębiorcy do podjęcia pracy w charakterze taksówkarza. Dokumentom tym przyjrzymy się jednak za chwilę. Jeżeli spełniamy bowiem dwa podstawowe warunki – to znaczy jesteśmy posiadaczami ważnego prawa jazdy kategorii B i ukończyliśmy 21 rok życia – możemy rozpocząć kolejny etap przygotowań do uzyskania licencji taxi, jakim jest znalezienie właściwego kursu, który przygotuje nas do egzaminu na licencję taksówkarską.

Jakie dokumenty musimy przedstawić w trakcie ubiegania się o licencję taxi we Wrocławiu?

Wspomnieliśmy już, że ubiegając się o licencję taxi we Wrocławiu musimy nie tylko spełnić kilka podstawowych warunków. Konieczne będzie także dostarczenie szeregu dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, które potwierdzą naszą zdolność do podjęcia pracy w charakterze taksówkarza. Zgodnie z informacjami, które znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocławia, osoba ubiegająca się o licencję taxi musi dostarczyć:

 • wspomnianą już przez nas kserokopię ważnego prawa jazdy kat. B,
 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, na który wystawiona ma zostać licencja taksówkarska,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego auta, które przeznaczone jest na taksówkę,
 • kserokopię orzeczeń lekarskich i psychologicznych potwierdzających dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia pracy w charakterze osoby świadczącej usługi z zakresu transportu drogowego taksówką,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką na terenie danej gminy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na określony czas
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Aby zdać egzamin na licencję taxi należy znać topografię miasta

Czym są wymagane do uzyskania licencji taxi nie tylko we Wrocławiu, lecz w całej Polsce oświadczenia oparte o przepisy ustawy o transporcie drogowym?

Większość oświadczeń i zaświadczeń wymaganych do uzyskania licencji taxi zarówno we Wrocławiu, jak i w całym kraju, dotyczy całkowicie jasnych kwestii i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Jednak dwa z nich mogą stanowić potencjalny problem. Są to oświadczenia oparte o przepisy ustawy o transporcie drogowym, a mianowicie:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.

Czym jest „dobra reputacja”, której wymóg powinien spełniać potencjalny licencjonowany taksówkarz?

Przez „dobrą reputację” w ujęciu ustawy o transporcie drogowym rozumie się, że osoba ubiegająca się o licencję taxi nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne, skarbowe lub przestępstwa umyślne skierowane przeciwko między innymi życiu i zdrowiu, a także mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, jak również przeciw wolności seksualnej i obyczajności lub za inne przestępstwa mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza. Osoba ubiegająca się o licencję taxi nie może także być – z oczywistych przyczyn – obciążona prawomocnym orzeczeniem zakazującym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Czego dotyczy zamiar zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym?

W art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym mowa jest o tym, że zatrudnieni przez osobę posiadającą licencję taksówkarską kierowcy osobiście wykonujący przewozy „nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy”. Ponadto muszą oni posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką i zdać egzamin na licencję taksówkarską wówczas, gdy taką konieczność określają odrębne przepisy. Zatrudniani przez przedsiębiorcę kierowcy muszą również spełniać wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy zawarte w art. 39a ustawy o transporcie drogowym.

Ile kosztuje kurs i przygotowanie do egzaminu na licencję taxi we Wrocławiu?

Koszt kursu, będącego pełnym przygotowaniem do egzaminu na licencję taxi we Wrocławiu, jest zależny od placówki, w której zdecydujemy się podjąć szkolenie. Niemniej jednak ze względu na zmiany w przepisach wprowadzone w 2014 roku, kurs na licencję taksówkarską nie może dziś kosztować więcej niż 500 zł. To o połowę mniej niż wcześniej – przed zmianami z 2014 roku górną granicą było bowiem aż 1000 zł. Ze względu na znaczną konkurencję we Wrocławiu – podobnie jak w innych dużych miastach Polski, takich jak Warszawa czy Kraków – znajdziemy dziś kursy w cenie nawet od 200 zł za osobę. Przyjmuje się, że średni koszt dobrej jakości kursu oscyluje jednak w granicach około 250-400 zł. Pamiętajmy, że również zbyt niska cena może być podejrzana, a jeśli kurs kosztujący 100 czy 150 zł dodatkowo reklamuje się jako „on-line” i „bez wychodzenia z domu”, warto zastanowić się, czy niska cena nie wiąże się przypadkiem z jeszcze niższą jakością oferowanego szkolenia. Warto też zawsze sprawdzić, czy kurs kierowany jest do osób ubiegających się o licencję na terenie naszego miasta czy gminy. Szkolenie powinno bowiem obejmować w znacznej części topografię okolic, w których planujemy podjąć działalność taksówkarską, gdyż to z tego będziemy musieli zdać egzamin. On zresztą również wiąże się z pewnymi kosztami, dlatego lepiej skusić się na nieco droższy, lecz pewny kurs, co pozwoli nam zaoszczędzić na ewentualnej poprawce egzaminu!

Ile kosztuje i jak wygląda egzamin na licencję taxi we Wrocławiu?

Koszt egzaminu na licencję taxi we Wrocławiu jest na tle innych dużych miast w Polsce stosunkowo niski i wynosi obecnie zaledwie 100 złotych. Dla porównania w Warszawie za ten sam test organizowany przez wyznaczone przez miejski Wydział Transportu placówki trzeba zapłacić aż 260 złotych!

Niezależnie od miasta czy gminy, w której podchodzimy do egzaminu, pytania zwykle dotyczą podobnych zagadnień. Wiążą się one z tematami, które podjąć powinien dobrze przygotowany kurs na licencję taxi, czyli:

 • topografia miasta lub gminy, na terenie której zamierzamy świadczyć usługi taksówkarskie,
 • obowiązujące przepisy prawa związane ze świadczeniem zawodu taksówkarza oraz przepisy prawa miejscowego,
 • uprawnienia organów takich jak policja czy inspekcja transportu drogowego wobec przedsiębiorców świadczących usługi taksówkarskie,
 • działanie taksometru oraz związane z nim przepisy,
 • znajomość wyposażenia modelu samochodu przystosowanego do pełnienia funkcji taksówki,
 • prawo pracy oraz kwestie podatkowe związane z rozliczaniem prowadzonej przez nas działalności.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Biura Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia egzaminy na licencję przeprowadzane są przez specjalne komisje w wyznaczonych placówkach na terenie miasta nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Informacje o terminach zamieszczane są na tablicy ogłoszeń Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu. O wpisie na listę osób zakwalifikowanych do egzaminu w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie braku wyznaczonego terminu o otwartych zapisach kursant może również samodzielnie dostarczyć odpowiedni wniosek i tym samym zgłosić gotowość do podjęcia egzaminu.

Taxi z licencją we Wrocławiu

Jak zostać taksówkarzem bez licencji i czy warto świadczyć usługi transportowe we Wrocławiu bez licencji taxi?

Dziś wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak zostać taksówkarzem bez licencji we Wrocławiu. Co prawda. jest to możliwe, lecz zupełnie nieopłacalne. Znacznie lepszym pomysłem jest zdobycie licencji, a następnie znalezienie zatrudnienia w jednej z licznych firm zajmujących się przewozem osób taksówkami. Jedną z nich jest Eko Taxi, czyli firma, która świadczy swoje usługi w wielu miastach w Polsce i ma już szerokie grono wiernych klientów w każdym z nich.

Eko Taxi zatrudnia pracowników zarówno na własnych licencjach, jak i chętnie podejmuje współpracę z samodzielnymi przedsiębiorcami. W tej drugiej sytuacji kierowca zyskuje stałe źródło zleceń z centrali i nie musi sam zajmować się poszukiwaniem klientów. W zależności od warunków na jakich kierowca zdecyduje się z nami współpracować, ma do wyjeżdżenia określoną liczbę dyżurów, które sam wybiera sobie z dostępnej siatki dyżurów. Jest to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy posiadają już dostosowane do funkcji taksówki auto i prowadzą działalność. Osoby, które dopiero chcą rozpocząć pracę w charakterze taksówkarza, z pewnością zaciekawi schemat zatrudniania kierowców na licencjach Eko Taxi. Nie muszą oni zakładać własnej działalności, a firma zajmuje się ich księgowością, opłaca ZUS i odprowadza wszystkie należne podatki. Ponadto Eko Taxi współpracuje z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców BIS, w którym przyszli taksówkarze skierowani przez firmę mogą otrzymać rabaty w wysokości nawet do 50% za kurs. Firma dba również o okresowe doszkalanie pracowników, organizując kursy wewnętrzne dla zatrudnionych w niej kierowców. Dlatego też zanim zaczniemy się zastanawiać nad podjęciem pracy w charakterze taksówkarza bez licencji, lepiej przyjrzeć się ofercie Eko Taxi dla nowych kierowców. Z pewnością będzie ona dla nas bardzo korzystna.

Może Cię zainteresować również